Online aanmelden

Kindcentrumplan

 

KC de Bolster is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar. Op de ochtend wordt er gedegen regulier, opbrengstgericht onderwijs gegeven in  taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen door een enthousiast team van vakspecialisten. Deze vakken komen zo mogelijk op speelse wijze in de opvang terug. De wereldoriënterende-  en creatieve vakken worden  tijdens onderwijs en opvang aangeboden in thematische vorm, waarbij gekeken wordt naar talenten van zowel kinderen als professionals.  

 

 

Hier kunt u binnenkort het meerjarenplan van Kindcentrum de Bolster downloaden. Kbs de Bolster en KDV De Rode Bank vormen samen een integraal kindcentrum. Dit houdt in dat kbs de Bolster en kdv De Rode Bank intensief samenwerken om een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn te bewerkstelligen voor kinderen van 0-13 jaar.

 

Het kindcentrumplan spreekt een gezamenlijke ambitie uit om op meerdere beleidsterreinen samen te werken.

In dit documenten zijn voor de komende jaren 9 thema’s nader uitgewerkt.

Het is een werkend document, waardoor sommige thema's nog nader ingevuld moeten worden en alle thema's nog veranderd en of aangepast kunnen worden.

Tevens zullen specifieke zaken uit een schoolplan en een pedagogisch beleidsplan in dit document worden opgenomen, opdat het aantal documenten binnen een kindcentrum wordt teruggebracht naar dit ene richtinggevende document voor het hele kindcentrum met al haar geledingen en vertegenwoordigers. 

 

Hieronder kunt u kinderdagverblijf of school specifiekeplannen downloaden. U kunt ze ook vinden onder documenten.

 

KDV De Rode Bank

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan

Huisreglement